Våre prosjekter

Strømmen Badminton jobber med følgende prosjekter.

-Skole prosjekt
-Jente Prosjekt
-Innkludering av innvandere og minoritet grupper
-Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019

 

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge (tidligere Innkludering av lavinntekt familier)

Klubben har fått midler fra kommunen til tiltak som skal bidra til inkludering av barn i lavinntektsfamilier, via nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom) i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

 

Section: